Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

silhouette of trees during sunset

Izvēle pirms mūžības

Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārībā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars - ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām."
Lūkas 16:19‭-‬31

Vai pamanīji, ka nav norādes par to, ka tas būtu stāstīts līdzībā? Bībele, manuprāt, to atklāj kā notikumu..
Kas tas par Ābrahāma klēpi? Ja būsi vērīgs lasot Bībeli, tad pamanīsi, ka tas tika izteikts pirms Jēzus mira pie krusta, pirms Viņu Dievs augšāmcēla uzvarā.(Jāņa 8:54) 
Esmu dzirdējusi maldu mācību, kura mierinādama saka, ka labs cilvēks nonāk paradīzē. Bet vai tiešām? Izlasi vēlreiz šo rakstu vietu.. 
Vai tavuprāt sliktam cilvēkam rūpētu, kā paglābt no elles citus? Es viņu nepazinu tādēļ nezinu cik slikts vai labs viņš bija. Un tomēr, ja viņš bija slikts, cik gan briesmīga ir elle, ja slikts cilvēks nevēlas lai tajā nokļūtu citi? Pieņemsim, ka viņš nebija slikts cilvēks. Rodas jautājums kā labs cilvēks nonāca ellē? Kā tev liekas, kādi cilvēki nonāk ellē? 

Bībeles patiesība ir tāda, ka nav cita ceļa pie Dieva kā vien Jēzus. Visi pārējie ved uz pazušanu. Arī labs cilvēks nonāk ellē, ja viņam nav Kristus. (Apustuļu darbi 4:12, Galatiešiem 1:7, Jesajas 45:22, 5. Mozus 4:39 ). Bieži dzirdēta tāda frāze kā: Dievs vēlas glābt ikvienu.. tā ir patiesība. (Ecēhiēla 33:11, Lūkas 9:56, Jesajas 64:4, Hozejas 13:4, Ecēhiēla 18:23) Ne velti debesīs atskan līksmība kad atgriežas kāds no saviem grēkiem.. neviļus rodas jautājums:” kādēļ gan uz bagātnieka lūgumu aizsūtīt kādu no mirušajiem uz viņa tēva namu, lai tas izstāsta cik šausmīga ir elle.. bagātnieks saņem atbildi:.. tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa.. ?”.Jā,  šī atbilde nāca no Ābrahāma, bet Dievs taču var to izdarīt.. kā tev liekas kādēļ Jēzus to stāstīja? Es domāju tādēļ ka lēmums par glābšanos ir katram pašam jāpieņem.. nepārproti, Kristus visu paveica.. Jo ikviens kas Jēzum tic ir ieguvis mūžīgo dzīvību.. (Jāņa 3:15, Apustuļu darbi 13:39, Apustuļu darbi 10:43, Jāņa 3:36 ). Tā kā Dievs ir mīlošs, Viņš atstāja cilvēkiem izvēli- pieņemt vai nē.. darīdams zināmu abu lēmumu rezultātus.. (Salamana Pamācības 12:28, Jeremijas 21:8 ) Tik tiešām, šis ir žēlastības laiks, kad katram ir jāizdara sava izvēle. Ak, kā es vēlos lai Jēzum otreiz atnākot, Viņš mūs atrastu gatavus, apzinoties cik reāla ir Bībeles patiesība- vēsts. (Ījaba 4:6, Efeziešiem 5:27, Jozuas 23:14).