Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Jēzus kārdināšana

Nosaukums “Marka evaņģēlijs” atspoguļo agrīnu 2.gs. tradīciju, ka grāmatas autors ir Jānis Marks no Jeruzālemes, Pāvila un Barnabas līdzstrādnieks. Daudzi pētnieki uzskata, ka Marka evaņģēlijs ir vissenākais, uzrakstīts pirms Jeruzālemes krišanas 70.g., un ka to plaši izmantojuši Matejs un Lūka. Nevienā evaņģēlijā autora vārds tieši nav pateikts, lai gan jādomā, ka sākotnējie lasītāji zināja, kas tie bija. Mēs zinām, ka 2.gs. laikā evaņģēliji kļuva pazīstami kā Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijs un ka tā paša gadsimta beigās šie četri tika atzīti kā kanoniski.
*Informācija ņemta no Latvijas Bībeles biedrības 2012. gada Bībeles grāmatu ievadiem

Jēzus kārdināšana 

Apvienojums Mateja 4:1-11, Marka 1:12-13 un Lūkas 4:1-13 evaņģēlijos aprakstītajam. 

Jēzus, Svētā Gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars aizveda Jēzu tuksnesī, kur četrdesmit dienas velns viņu kārdināja. Šajās četrdesmit dienās un četrdesmit naktīs viņš gavēja (neko neēda) un, kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Kārdinātājs, piestājies viņam, sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi.” Bet Jēzus atbildēja: ” ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.” Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, Jeruzālemi. Pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, meties no šejienes lejā, jo ir rakstīts: viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu.” Jēzus viņam sacīja: “Bet ir arī rakstīts: nekārdini Kungu, savu Dievu.” Tad velns viņu uzveda ļoti augstā kalnā un vienā acumirklī parādīja viņam visas pasaules valstis un to godību, un sacīja: “Es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un, kam vien gribu, es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi, tas viss būs tavs.” Tad Jēzus viņam sacīja: “Atkāpies, sātan! Ir rakstīts: pielūdz Kungu, savu Dievu, un Viņam vien kalpo.” Beidzis kārdināt, velns līdz savam laikam atstājās no viņa; un, redzi, Jēzus bija kopā ar zvēriem un eņģeļi nāca un viņam kalpoja.

! Sazinies ar savu mācītāju vai garīgo līderi, ja vēlies uzzināt par kārdināšanām vairāk.