Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Gara dāvana – brīnumus darīt

Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars. Citam dota ticība tai pašā Garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā; citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana.
1. korintiešiem 12:7‭-‬10

Dziedināšanas dāvana un brīnumu darīšana ir cieši saistītas, bet tomēr atšķirīgas.

Dziedināšanas, lielākoties, ir procesā (stundas, dienas, nedēļas). Dažkārt ar aci nav pamanāmas, jo notiek iekšēji ķermenī. Brīnumi visbiežāk ir uzreiz redzami, ļoti reti tie nav uzreiz redzami.

Gara dāvanas ir kā varavīksne, katrai sava krāsa,  kas tomēr ieiet arī blakus esošajā krāsā. (D. Prince)

Dziedināšanas ir saistītas ar brīnumiem un otrādāk, kā arī abas dāvanas ir attiecināmas uz ticības dāvanu. Cilvēkam var būt īsāka kāja vai roka, to nevar dziedināt ,bet tur ir vieta brīnumam. Lai brīnums notiktu ir jāatraisa Dieva spēks un darbība.

Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.
Jēkaba 2:26 

Ticībai ir jātiek parādītai caur attiecīgām darbībām, lai šis spēks tiktu atraisīts.

Un, garām ejot, Viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi Viņam jautāja: “Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?” Jēzus atbildēja: “Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt Tā darbus, kas Mani sūtījis, kamēr ir diena; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr Es esmu pasaulē, Es esmu pasaules gaisma.” To sacījis, Viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam: “Ej, mazgājies Ziloas (tulkojumā: sūtītais) dīķī!” Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs.
Jāņa 9:1‭-‬7 

Šis bija brīnums nevis dziedināšana, jo vīrs nekad nav varējis redzēt. Jēzus veica dīvainas darbības- izveidoja dubļu piku, sasmērēja, lika nomazgāties un neredzīgam PAKLAUSOT- brīnumu darīšanas  spēks caur dubļiem uz viņa acīm, tika atraisīts.

Kādēļ zeme? Zeme bija pamatmateriāls, kad Dievs veidoja cilvēku un iepūta Savu dvašu un dzīvs cilvēks tika radīts. 

Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.
1. Mozus 2:7 

Jēzus norādīja, ka Radītājs aizvien ir ar mums, paņemot oriģinālo radīšanas materiālu. Lūkas 17. nodaļa atklāj kā brīnums tiek atraisīts ar ļoti vienkāršu darbību ticībā. 

Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: “Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums!” Un Viņš, tos ieraudzījis, tiem sacīja: “Ejiet, rādaities priesteriem!” Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Lūkas 17:11‭-‬14 

Darbība ir iešana – PAKLAUSOT un to darot ticībā- pārdabiskais Dieva spēks tika atraisīts un viņu ķermeņi tika ATJAUNOTI! 

Pēteris un Jānis gāja uz Templi ap lūgšanas stundu, tas ir, devīto. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizls no mātes miesām, to ik dienas nolika pie Tempļa durvīm, sauktām par Krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja Templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja ieiet Templī, viņš lūdza kādu dāvanu. Bet Pēteris ar Jāni, to cieši uzlūkodami, teica: “Skaties uz mums.” Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēteris sacīja: “Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – staigā!” Un, satvēris pie labās rokas, Pēteris to pacēla; tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri, un, uzlēcis kājās, viņš varēja staigāt: viņš iegāja kopā ar viņiem Templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.
Apustuļu darbi 3:1‭-‬8 

Tas bija brīnums,  nevis dziedināšana. Viņa locekļi no dzimšanas nav darbojušies. Pēteri un Jāni uzrunāja Svētais Gars- šajā kalpošanā ir tik SVARĪGI atsaukties Dieva Svētā Gara pamudinājumam. Vīrs skatījās uz viņiem, cerībā saņemt naudu. Ticībā Pēteris teica – man kaut kas ir – Jēzus Kristus! Caur šo darbību, kad Pēteris piecēla, satverot kroplā vīra roku, Dieva spēks tika atraisīts. Mēs redzam ticības pasludināšanas darbību –  Celies! Staigā! Ticības dāvana ļoti bieži atraisa brīnumus un dziedināšanas. Tas vīrs tur varēja turpināt sēdēt līdz dzīves beigām, bet ticība ar darbību atraisīja brīnumu.

Lielākoties brīnumiem ir vajadzīga kāda darbība.Tu vari ticībā lūgt, bet ļoti bieži mums ir jādod reāls pamudinājums, piemēram,  celties un spert soļus. Jo visbiežāk brīnums tiek atraisīts caur darbību, kas prasa ticību un paklausību.

Biežāk sastopamie šķēršļi jebkuras Gara dāvanas saņemšanai/ lietošanai:

  1. Bailes. Bailes no atraidījuma vai būt muļķim. Nebaro bailes, bet baro ticību! 
  2. Neveselīgas attiecības. Uzturi ciešas attiecības ar gaismu nevis tumsu!
  3. Šaubas un neticība. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles. Romiešiem 10:17
  4. Lepnums. Dievs stājas pretī lepnajiem! 
  5. Bībeles patiesību trūkums. Nezināšana, pieredzes trūkums, Vārda nestudēšana. Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība. Jāņa 6:63 
  6. Pacietības trūkums. Neveselīga vajadzība pēc apliecinājumiem no citiem! 

Kā iegūt Gara dāvanu?

Dievs dod pats kā gribēdams. 

Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. 
1. Korintiešiem 12:11 

  • Dedzīgi tiecies pēc šīs dāvanas. Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. 1. Korintiešiem 12:31 
  • Lūdz to savā lūgšanā un tici. Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit. Mateja ev. 21:22 

Mācītāja Gunta Grīna- Sologuba