Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Jēzus kristīšana

Evaņģēlijs kā labā vēsts ir vēstījums ikvienam. Jau no kristīgās ticības iesākuma apustuļi un citi Kristus sekotāji it visur gāja, sludinādami šo vēsti. Pēc definīcijas, evaņģēlijs ir dokuments, kura avots ir ticība – kristīgā ticība – kas ir uzrakstīts ticības veicināšanai. Katrs rakstītājs vāca un sakārtoja savu vielu, lai sludinātu kristīgās draudzes vēsti: ka Jēzus no Nācaretes ir Dieva apsolītais Pestītājs un visu Kungs, ko apliecina tie, kas Viņu ir pieņēmuši. Katrs rakstītājs uzsvēra atsevišķas Viņa mācības puses, tāpēc katrs evaņģēlijs ir atšķirīgs, pat ja tajos ir daudz kopīgās vielas un priekšstatu. 
*Informācija ņemta no Latvijas Bībeles biedrības 2012. gada Bībeles grāmatu ievadiem

Jēzus kristīšana

Apkopojums Mateja 3:13-17, Marka 1:9-11, Lūkas 3:21-22 un Jāņa 1:29-34 evaņģēlijos aprakstītajam.

Jēzus devās no Galilejas Nācaretes uz Jardānu pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Kad visi ļaudis bija kristīti, Jānis ieraudzīja Jēzu nākam pie viņa un sacīja: “Redzi Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu: pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo Viņš bija pirmāk nekā es. Un es Viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu, kristīdams ūdenī, lai Viņš tiktu atklāts Israēlam.” Jēzum atnākot pie Jardānas upes, Jānis mēģināja Viņu atturēt kristīties sacīdams: “Man vajag tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis?” Bet Jēzus viņam atbildēja: “Tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. ” Un Jānis Viņu kristīja Jardānā. Pēc kristības Jēzus, Dievu lūdzot, iznāca no ūdens un tūlīt debesis atvērās un Dieva Svētais Gars kā balodis nolaidās uz Jēzus. No debesīm atskanēja balss: “Tu esi Mans mīļotais Dēls, uz ko Man labs prāts.” Un Jānis liecināja: “Es skatīju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz Viņa. Es Viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja: uz ko tu redzēsi Garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristī Svētajā Garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva Dēls.”

! Sazinies ar savu mācītāju vai garīgo līderi, ja vēlies uzzināt par kristībām vairāk.