Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

photo of green leafed plants

ADVENTES SVĒTBRĪŽI ĢIMENĒM

Vēlos pastāstīt par svētbrīžiem Cēsu draudzē pirms vairākiem gadiem. Kā mīļas un sirsnīgas atmiņas. Adventes laika mērķis ir arvien vairāk pietuvoties Dievam. Iziet no tumsas un ar katru iedegto sveci vairot gaismu šajā tumšajā pasaulē!

Katru Adventes svētdienu kāda no draudzes ģimenēm iededza sveci Adventes vainagā. Ģimenīte pie Adventes vainaga nostājās ar iedegtu mazo svecīti rokās. Adventes sveci iededza, kad bija nolasītas rakstu vietas un izskaidrota svecītes nozīme. Viens no ģimenes teica lūgšanu. Pirms lūgšanas dažas ģimenes lasīja atbilstošu dzeju vai nodziedāja dziesmu.

Pirmo Adventes sveci sauc par Praviešu sveci ar nozīmi – CERĪBA.
Tā tiek saukta par praviešu sveci, jo tas mums atgādina un liecina, ka Dieva plāns dot cilvēkiem CERĪBU caur Savu Dēlu bija jau no sākta gala. Ir pravietojumi Vecajā Derība un tie ir piepildījušies, kas liecina, ka Dievs ir uzticams.
Mums, cilvēcei CERĪBA ir tādēļ, ka Dievs ir uzticams un Viņš tur dotos solījumus. Mūsu Cerība nāk no Dieva un mūsu CERĪBA ir Dievā.
Pirmās Adventes rakstu vietas:
Jesajas 51:4-5 ; Jesajas 11:10 (Vecās Derības pareģojums par cerību)
Romiešiem 15:12-13 (Pareģojuma piepildījums un slava Jaunajā Derībā)

Otro Adventes sveci sauc par Betlēmes sveci ar nozīmi – MIERS.
Jēzus nepiedzima kā bija ierasts dzimt Ķēniņa bērniem – pilī un visiem dzirdot un zinot, ka Viņš ir Ķēniņa bērns. 
Viņš nāca pazemībā, piedzima Betlēmē, kūtī un pazemībā gulēja silītē, lai cilvēcei nestu MIERU caur viscēlāko mīlestības plānu! 
Otrās Adventes rakstu vietas:
Mihas 5:1-2 (pareģojums no Vecās Derības, ka Ķēniņš dzims Betlēmē)
Lūkas ev. 2:1-7 (pravietojuma piepildījums Jaunajā Derībā)

Trešo Adventes sveci sauc par GANU sveci ar nozīmi – MĪLESTĪBA.
Šī mīlestības svece mums vēsta to, ka Dievs patiešām sūtīja eņģeļus un uzrunāja ganus, lai pasludinātu, ka pravietojums ir piepildījies un Viņš savu mīlestības plānu jau īsteno.
Trešās Adventes rakstu vietas:
Jesajas 52:7 (pareģojums no Vecās Derības, ka Ķēniņš dzims un to vēsti nes kalna vēstneši)
– Lūkas ev. 2:8-20 (pravietojuma piepildījums Jaunajā Derībā par ganiem-kalna vēstnešiem un solīto ķēniņu!)

Ceturto Adventes sveci sauc par EŅĢEĻU sveci ar nozīmi – PRIEKS.
Šī ir nedēļa, kad pārdomāt PRIEKA VĒSTI, kuru cilvēcei atnesa Dieva eņģeļi! Es nevaru vien iedomāties, kāda godība bija tā, kad eņģeļi parādījās ganiem un paziņoja prieka vēsti – pravietojums ir piepildījies un Dieva mīlestības plāns īstenojies! Cilvēce tajā laikā jau ilgi gaidīja Mesiju un īstu ķēniņu – un šoreiz šis Ķēniņš ir Dieva Dēls, kurš izglāba brīnumainā veidā visas savas avis atdodot savu dzīvību! Lai prieks valda Tavā un manā sirdī – jo šodien mums nav jāiet uz Betlēmi – mums tikai jāļauj, lai Jēzus piedzimst mūsu sirdīs un dzīvo caur mūsu dzīvi!
Ceturtās Adventes rakstu vietas:
Ecēhiēla gr. 34:22-24 (pareģojums no Vecās Derības, ka būs GANS) 
– Jāņa 10:10b-11 (pravietojuma piepildījums Jaunajā Derībā)

Un tā:  
1.svece ir par CERĪBU – gaidāmo Pestītāju, kas nesīs jaunu cerību tumsā! 
2.svece ir par MIERU – mieru, kuru Pestītājs mums solīja! 
3.svece ir par MĪLESTĪBA – mīlestības plāns virs zemes, ko Dievs jau īsteno!
4.svece ir par PRIEKU – Prieka Vēsts par Dieva dēlu, kas izglābis visus mūs!