Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesība caur Dieva Vārdu! – Atjauno sevi un savu prātu:

Ticība ir paļāvība tam, uz ko cer, un pārliecība par to, ko neredz.

Ebrejiem 11:1 LJD

Tava ticība tevī ienāca tajā brīdī, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu Glābēju un Kungu.  

Viņš mūs ir izvēlējies un atdzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījumu pirmaugļi.

Jēkaba 1:18 NLB

Kad tu pieņem Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju,kad izrunā to skaļi-Dievs ņem šo vārdu un pēc tā pārveido tevi (uztaisa labojumus) atdzīvinot tevī Svēto Garu. Tagad tu esi jauns cilvēks! 

Jo jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu.

1. Pētera 1:23 NLB

Šis sētais (izrunātais/ pasludinātais/ dzirdētais) Vārds ir paliekošs. 

Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību, tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ.

2. Pētera 1:3‭-‬4 NLB

Mēs esam pārveidoti un nu mums ir dota Dieva daba. Vai tā nav brīnišķīga atziņa, ka mums ir Dieva daba?

Kur to iepazīt? 

Bībelē ir īstā vieta kur meklēt un iepazīt kāds tad patiesībā ir Dievs!

Iesaku katru rakstu vietu par Dieva dabu pārdomāt un lūgt Dievu. 

Ir vēl kas īpašs, iepazīstot Dieva dabu un pārveidojoties pašiem, Viņš mums dāvā dārgus un diženus apsolījumus. 

Vai Tu apzinies šo apsolījumu vērtību savā dzīvē? Vai varbūt jau kāds vai kādi apsolījumiem ir kļuvuši par tavu skaistu dzīves daļu? 

Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem,

Jāņa 1:12 NLB

Līdz ko tu atzīsti Jēzu Kristu par savu Kungu, savā dzīvē- Dievam tu esi Viņa bērns! Kuru Viņš tik ļoti mīl. 

Ja tu vēl neesi pieņēmis Jēzu Kristu par savu Glābēju un Kungu-  Viss, kas tev ir nepieciešams ir lūgt ar patiesu un uzticamu sirdi, un tu piedzimsi no jauna! Bet ja tu nezini kā, tad  zemāk ir viens no veidiem kā lūgt. 

Dārgais Dievs debesīs, es nāku pie Tevis Jēzus vārdā, lai saņemtu pestīšanu un mūžīgu dzīvi. Es ticu, ka Jēzus ir tavs Dēls. Es atzīstu visus savus grēkus un nožēloju tos no sirds. Es ticu, ka Viņš nomira pie krusta par maniem grēkiem un tad Tu Viņu uzmodināji no mirušajiem.  Es ieaicinu un uzņemu Jēzu savā sirdī un pieņemu Viņu par Kungu savā dzīve. Jēzu, ienāc  manā sirdī. Es pieņemu Tevi kā savu Kungu un Glābēju. Tēvs, es ticu – Tavs vārds saka, ka tagad esmu izglābts. Es ar savu muti atzīstos, ka es esmu izglābts un piedzimis no jauna. Tagad es esmu Dieva bērns. Āmen!