Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Gara dāvana- garu pazīšana/atšķiršana

mācītāja Gunta Grīna-Sologuba

Ir kāds brīnišķīgs salīdzinājums par gara augli un gara dāvanām, kuru ir teicis Dereks Prins. Gara auglis ir kā ābele, kura ir visu laiku jākopj, jāmēslo, jāizzāģē un jāveic citas darbības, lai ienāktos lieliski augļi. Savukārt, gara dāvanas ir kā ziemassvētku eglīte, zem kuras ir paliktas dāvanas, tās tur stāv no Dieva saliktas, bet mūsu atbildība ir tās paņemt, izsaiņot un lietot. 

Gara dāvanas ir dotas draudzei KOPĪGAM labumam, tas ir priekšnoteikums, lai dāvanas tiktu lietotas rakstos norādītos veidos. Nevis sevis celšanai, nevis lai kaut ko parādītu, bet Dievs ir piešķīris, lai būtu labums draudzei un kopienai. 

Izlasīsim 1.Kor.12:4-10 “Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam Gars dod gudrības vārdus, citam – atziņas vārdus tas pats Gars; citam ticību – tai pašā Garā, citam – dāvanas dziedināt tai pašā vienīgajā Garā, citam – brīnumus darīt, citam – pravietot, citam – garu atšķiršanu, citam – spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats Gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā Viņš to grib.

Atšķirt jeb pazīt – tā ir spēja identificēt, redzēt, atpazīt dažādos garus, kuri mūs konfrontē. Mums ir jāatceras, ka kristiešu kalpošana notiek garīgā pasaulē. 

Ef.6:12 “Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs.”

Mūsu cīņa ir pret tumsu un ļaunuma gara spēkiem. Tādēļ mums ir jābūt bruņotiem, lai uzveiktu garīgos pretiniekus.

Šīs dāvanas mērķis ir atsegt neredzamo garīgo pasauli. Tā ir pasaule, ar kuru mums ir jātiek galā, ja patiesi vēlamies būt efektīvi. Šī dāvana dod spēju redzēt, tā kā Dievs redz, nevis ārēji redzamo, bet sirdī un telpā esošo. Kas slēpjas aiz cilvēka redzamās miesas un uzvedības.

1.Sam.16:7 “Bet Kungs atbildēja Samuēlam: “Neraugies uz viņa  izskatu un dižo augumu – viņu es esmu atmetis. Jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet Kungs redz sirdī.””

Šī dāvana pasargā mūs no maldināšanas, jo  dažkārt sātans nāk pie mums – Dieva ļaudīm kā gaismas eņģelis. Viņš izliekas labs, gudrs utt., bet viņa nodoms ir ļauns un graujošs. Atceries, kas bija sātans pirms tam, ko viņš zina par debesu valstību un kā viņš cenšas mūs pievilt un iedot puspatiesības, lai kluptu. Kā arī šī dāvana palīdz noteikt cilvēku problēmas un viņiem palīdzēt, atmaskojot tumsu.

Garu atšķiršanas dāvana nav tikai par ļaunos garu atšķiršanu, jo pastāv taču dažādi gari, kuri mūs izaicina un konfrontē ticības ceļā:

  1. Dieva Gars – Svētais Gars – svarīgi, ka atpazīstam Dieva Garu;
  2. eņģeļi – labi un ļauni;
  3. dēmoni – nešķīsti gari;
  4. cilvēka gars.

Jņ.1:47 “Jēzus redzēja Natanaēlu nākam un sacīja par viņu: “Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības.””

Kā Jēzus zināja, ka Natanaēlā nav viltības? Jo Jēzus pazina garus.

Izlasi tālāk Jņ.1:48-51 Jēzus saka, ka redzēsim debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu, tātad arī eņģeļu gari pastāv. 

Ap.d.27 nodaļām lasām par Pāvilu, kurš ir uz kuģa, ceļā uz Romu un viņus skar milzīga vētra, šķiet, ka visi  ies bojā. Dieva eņģelis apciemo Pāvilu un iedrošina viņu. 

Ap.d.27:23-25 “Šonakt Dievs, kam es kalpoju, atsūtīja pie manis savu eņģeli, un tas man sacīja: nebīsties Pāvil, tev būs jāstājas cēzara priekšā, un, redzi Dievs savā labvēlībā te ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģa. Tādēļ vīri esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, kā Viņš man to sacīja.”

Eņģelis atnāk uz kuģa, bet vienīgais, kurš to pamanīja bija Pāvils. Pāvils atpazina to, ko citi nespēja.

Ap.d.16:16-18 “Reiz, kad gājām uz lūgšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājas gars, un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums, klaigādama: “Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi! Viņi sludina jums pestīšanas ceļu.”” 

Viņai bija pareģošanas gars, kurš pasaka, vai tu būsi bagāts vai nabags, ko apprecēsi, kas notiks tālāk utt. tas ir sātana gars, kuru viņš izmanto. Uzmanīgi paskaties 17pantu, kurā šī verdzene pasaka 100% patiesību, tik labi varam redzēt sātanu kā gaismas eņģeli šeit. Jo šī verdzene nekalpo Dievam, bet gan sātanam. Sātana mērķis bija maldināt filipīniešus, jo filipīnieši bija pieraduši pie šīs pareģes un ja Pāvils viņu būtu pieņēmis, tad filipīnieši nodomātu, ka Pāvils ir tāds pats kā ir raduši redzēt savā vidū. Pāvils neiekrita šajās lamatās, pateicoties garu atpazīšanas dāvanai! Viņš to identificēja, jo 18pantā Pāvils vairs nevarēja paciest un sacīja garam, nevis meitenei un gars viņu atstāja.

Pāvils šo garu atpazina un padzina un sātana vara tika atmaskota Filipos.

Ja tu dodies pie pareģa, astrologa vai kāda nākotnes “zinātāja”  – viņš vienmēr pateiks arī kaut ko sliktu, kas notiks un kad tu atbildi vai tikai nodomā, vai nav traki, ka kaut kas tāds var notikt vai notiks, tad TU JAU APLIECINI to par savu nākotni. 

Mums ir jāmācās identificēt sātana izsūtītie gari un pakļauties tikai Dieva Garam, un satvert un dzīvot pēc Viņa plāna.

Šīs dāvanas agrīnā stāvoklī, pirms tā ir uztrenēta, attīstīta, tu vari secināt, ka esi “jūtīgs” uz garīgo atmosfēru, īpaši, kad pats esi kādā nezināmā vietā. Tu spēj Garā saredzēt, kas ir aiz cilvēka vārdiem un darbībām.

Kad pravietiska vēsts tiek runāta, tad vari noteikt vai tas ir Svētā Gara iedvesmots vai arī kāda cita gara. 

Ebr.5:14 “Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna.”

Ikvienam mums ir jātrenējas atšķirt pamatlīmenī labu no ļauna, nekatoties uz to, kādas dāvanas mums ir piešķirtas.