Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Rakstu vietas par ģimeni:

Jūs sievas, esat paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, kā arī Kristus draudzes galva; Viņš ir Savas miesas Pestītājs. Bet kā draudze Kristum ir paklausīga, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Jūs vīri, mīlējiet savas sievas, tā kā arī Kristus draudzi mīlējis un Pats par to ir nodevies.. Efesiešiem 5:22-‬25 LG8

Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un tie divi būs viena miesa. Efesiešiem 5:31 LG8

Tāpat arī jums ikvienam būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu; bet sieva lai bīstas vīru. Efesiešiem 5:33 LG8

“Šī ir Mana derība ar tiem,” saka Tas Kungs: “Mans Gars, kas uz tevi, un Mani vārdi, ko esmu licis tavā mutē, tie neatstāsies no tavas mutes, nedz no tava dzimuma mutes, nedz no tavu bērnu bērnu mutes,” saka Tas Kungs, “no šī laika mūžīgi mūžam.” Jesaja 59:21 LG8

Un tie sacīja: “Tici uz To Kungu Jēzu Kristu, tad tu un viss tavs nams mūžīgi dzīvos.” Apustuļu darbi 16:31 LG8

Lūk, bērni ir tā Kunga dāvana un, bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. PSALMI 127:3 

Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas virs, kas ar tām pildījis savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. PSALMI 127:4-‬5 LTV1965

Ticības spēkā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu attiecībā uz vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai; tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. VĒSTULE EBRĒJIEM 11:7 LTV1965

Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir arī žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētās. PĒTEŖA 1. VĒSTULE 3:7 LTV1965

Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas. PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠIEM 6:1 LTV1965

„Godā savu tēvu un māti“ —tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: „Lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.“ PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠIEM 6:2-‬3 LTV1965

Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem tam Kungam. PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠIEM 6:4 LTV1965

Neizvairieties viens no otra, kā vien uz kādu laiku, pašiem vienojoties, lai nodotos lūgšanai; bet tad atkal atgriezieties viens pie otra, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. 1 Korintiešiem 7:5 LJD

Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram; tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. 1 Korintiešiem 7:4 LJD

Viņa tomēr pestīšanu sasniegs, dzemdējot bērnus, ja paliks ticībā, mīlestībā, svētā dzīvē un apdomībā. 1 Timotejam 2:15 LJD

Bet ja kāds nerūpējas par savējiem, sevišķi par mājiniekiem, tas noliedz ticību un ir ļaunāks par neticīgo. 1 Timotejam 5:8 LJD

Bet Jēzus viņiem sacīja: Laidiet bērniņus un neliedziet viņiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesvalstība. Mateja evaņģēlijs 19:14 LJD

Un ja kāds nams pret sevi pašu nāk naidā, tāds nams nevar pastāvēt. Marka evaņģēlijs 3:25 LJD

Un tev To Kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai tev iet pie sirds. Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem un no tiem runāt savā namā sēžot un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. 5. Mozus 6:5-‬7 LG8

Tava sieva ir kā auglīgs vīna koks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. —Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to Kungu. Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visas savas mūža dienas Un redzi arī savus bērnu bērnus. —Miers lai ir pār Israēlu! PSALMI 128:3-‬6 LTV1965

Pēc savas gribas, labā nodoma, viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā. PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠIEM 1:5-‬6 LTV1965

Bībele