Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Tātad katrs, kas šos manus vārdus dzird un tos izpilda, būs līdzīgs prātīgajam vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Un lija lietus, un nāca plūdi, un pūta vēji, un gāzās pār šo māju, bet tā nesagruva, jo tā bija celta uz klints. Un katrs, kas šos vārdus dzird, bet tos neizpilda, būs līdzīgs neprātīgajam vīram, kas savu māju cēla uz smiltīm. Un lija lietus, un nāca plūdi, un pūta vēji, un gāzās pār šo māju, un tā sagruva; un tās posts bija liels.

Mateja evaņģēlijs 7:24-‬27 LJD

Nav neviena cita noturīgāka pamata, kā vien Jēzus Kristus! 

Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau likts, tas ir Jēzus Kristus.

1 Korintiešiem 3:11 LJD

Kā jūs Kungu Jēzu Kristu esat pieņēmuši, tā arī dzīvojiet Viņā, Iesakņodamies un pamatodamies Viņā, nostiprināti ticībā, kā jūs to mācījāties, un ar pateicību pieaugdami Viņā.

Kolosiešiem 2:6-‬7 LJD

Tā runāja Jēzus un, acis pret debesīm pacēlis, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodina Tevi! Tā kā Tu esi devis Viņam varu pār ikkatru miesu, lai visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst Tevi, vienīgo un patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis.

Jāņa evaņģēlijs 17:1-‬3 LJD

Tad nu sadzirdiet, jo nav neviena kurlāka par to kas neklausās..  Tā ir milzīga Svētība nonākt sadraudzībā ar Tēvu caur Jēzu Kristu. Mēs caur Jēzus Kristus upuri, pie krusta, tur Golgātā varam saņemt grēku piedošanu un mantot mūžīgu dzīvību Viņa Valstībā. Bet mums šī nāve ir jāpieņem vispirms. Ir viegli pieņemt priecīgus notikumus (vēl nesen svinējām Jēzus Kristus dzimšanas dienu, zvaigznes dienu…), bet citiem tā arī šis bērns neizaug, citiem ir vieglāk pieņemt visu, tikai ne šo notikumu. Patiesība ir tāda, ka nevaram pieņemt tikai sev tīkamāko daļu, bet otru daļu pastumt malā vai ignorēt. Tāds pamats ir nepilnīgs un agri vai vēlu tas zaudē savu nozīmi, un tas sagrūst. Tāpēc vien pieņemot arī šo notikumu, tādu kāds Tas ir – neizskaistinot un neatmetot neko, patiesība kļūst pilnīga un ir tapis stingrs pamats. Dievs mums ir devis pamatu, kurš nekad nesašķobīsies- Jēzu Kristu. Tajā brīdī, kad cilvēks atzīst Jēzu Kristu, viņš tiek padarīts par Debesu mantinieku. Dieva plāns ir pilnīgs, tāds kurā nav trūkumu! 

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Jāņa 14:26 RT65

Bet gars pakāpeniski mūs pārveido pēc Jēzus Kristus tēla. Gars, tas pats Gars, kas piecēla Jēzu Kristu no mirušajiem, jau mājo mūsu miesā. Mums ir jābūt līdzīgiem Viņam tādēļ, lai mēs redzētu Viņu tādu, kāds Viņš ir. 

Ir redzams, ka jūs esat Kristus vēstule, ko mēs esam sastādījuši un uzrakstījuši ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz miesīgām sirds plāksnēm.

2 Korintiešiem 3:3 LJD

Lūgsim:

Paldies Tev Debesu Tēvs, ka atgādini par stingriem pamatiem manā dzīvē un to nozīmīgumu. Lūdzu, palīdzi man nest  Labo Vēsti un aizdedz mani par ikvienu Tevis dotu kalpošanu. – Jēzus Vārdā, Āmen!