Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

KALPOŠANA APSLĒPTĪBĀ?!

Bet kā tad zinās, ka es kalpoju?

KALPOT dažiem šis vārds ne pārāk patīk. Būt kalpam liekas pazemojoši…Vispirms noskaidrosim, kāda ir šo vārdu nozīme. Latviešu valodas vārdnīcā rakstīts: kalpot – aktīvi darboties (kā labā), strādāt (kādam mērķim), kalps – cilvēks, kas pilda kāda gribu, darbojas kāda interesēs. Jā, tur pieminēta arī alga.

Pildīt Dieva gribu un darboties Viņa interesēs! Kāds pagodinājums!

Bībelē lasām: „Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds – ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam, jo jūs zināt, ka tas Kungs par atmaksu dos jums debesu mantojumu. jūs jau kalpojat savam Kungam -Kristum.” Kolosiešiem 3:23-24

Un Dieva Vārds arī norāda uz to, ka nevajag lielīties, ja kādam palīdzēji, kādu mierināji, kādu atbalstīji…Tam būtu jānotiek dabīgi, tā it kā tas būtu ierakstīts tavos gēnos. Rūpes par otru, būtu tava dabīgā reakcija…

Bet mūsu cilvēciskā daba ir slinka uz kalpošanu. Vēl mazāk mēs gribam kalpot slepenībā. Godīgi atzīstoties, mēs visi vēlamies godu un atzīšanu. Ne reizi vien esmu pieķērusi sevi, ka vēlos pateikt ( un reizēm pasaku arī): „Es to labi paveicu, vai ne?” Un vēlos saņemt apstiprinošu atbildi, uzslavu par savu kalpošanu. Bet jo vairāk es izprotu Svētos Rakstus, jo retāk manī rodas šī vēlme. 

Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Dievam un Tēvam caur Viņu!” Kolosiešiem 3:17

Aizvien vairāk saprotu, ka rūpēties par apkārtējiem ir pildīt Dieva gribu. Būt šeit virs zemes Jēzus rokām un kājām ir pagodinājums! Milzīgs pagodinājums ir būt Jēzus mutei, lai nestu Viņa vēsti „nabagiem”. Bet nabagi ir tie, kuriem nav Jēzus!

NABAGI IR VISI TIE, KURIEM NAV JĒZUS!

Gandrīz mēs visi vēlamies darīt svarīgas lietas, paveikt nozīmīgus kalpošanas darbus. Bet pastāvīga kalpošana mazās lietās ir vērtīgāka par lieliem veikumiem, par vienreizējiem „akciju” pasākumiem. Kalpot mazās lietās visu laiku ir grūti. Tam būtu jānotiek tik dabīgi kā elpot. Patiesa kalpošana sagādā prieku un kļūst par dzīvesveidu. Mēs pat neapjaušam, ka kalpošana – ļoti svarīga kalpošana ir prasme uzklausīt otru, māka pateikt uzmundrinošus vārdus, spēja laipni pasmaidīt vai sirsnīgi uzlūkot apkārtējos, just līdzi citiem bēdās un mierināt…Lai mana un tava kalpošana ir kalpošana apslēptībā, jo Debesu Tēvs to redz.

 „Bet kad tu dosi nabagiem dāvanas, tad lai nezina tava kreisā roka, ko dara labā. Lai paliek tava dāvana noslēpumā; un tavs Tēvs, kas redz noslēpumus, atalgos tevi.”Mateja evaņģēlijs 6:3-4

Un vēl ir svarīgi zināt, ka lūdzot palīdzību, mēs kādam dodam iespēju veikt kalpošanas darbus. Vēl vairāk – dodam iespēju veikt mīlestības darbus!

Vai tevī ir vēlme palīdzēt līdzcilvēkiem? Varbūt palīdzība ir vajadzīga tev pašam vai kādam tuvākam? Raksti mums uz redakcijas e-pastu avīze@bakuguns.lv