Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesības Gaisma

  Bet nu Tas Kungs, tavs Radītājs, Jēkab, un tavs darītājs, Israēl, saka tā: nebīsties, jo Es tevi esmu atpestījis, Es tevi esmu saucis pie tava vārda; tu esi Mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, tad Es būšu pie tevis, un caur upēm, tad tās tevi nepārplūdīs. Kad tu iesi caur uguni, tad tu nesadegsi, un liesma tevi neaizdedzinās. Jo Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tas Svētais iekš Israēla, tavs Pestītājs. Ēģipti Es dodu par tavu izpirkšanas maksu, Moru zemi un Sabu tavā vietā. Tāpēc ka tu esi dārgs Manās acīs un cienīgs, un Es tevi mīļoju, Es esmu devis cilvēkus tavā vietā un tautas par tavu dvēseli.

Jesaja 43:1-‬4 LG8

‬‬

Un kur tu gribētu tikties ar Jēzu?

Ja kas apliecinās, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tad Dievs paliek iekš viņa, un viņš paliek iekš Dieva. Un mēs esam atzinuši un ticējuši (uz) to mīlestību, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība; un kas iekš mīlestības paliek, tas paliek iekš Dieva un Dievs iekš viņa.

1. Jāņa 4:15-‬16 LG8‬‬

Lai arī kur tu atrastos, vienalga diena vai nakts- Dievs ir tuvāk par tavu elpas vilcienu! 

Dievs ir Visuresošs un  Viņš vēlas būt tev blakus. Dievam ir viegli satikties ar tevi, jo Viņš vienmēr ir jau līdzās tev! Viņš tikai gaida to brīdi, kad tu nāksi sadraudzībā ar Viņu! Un tas var notikt jebkurā vietā, jebkurā situācijā un jebkurā diennakts laikā. Dievs tevi dzird un lūdz veltīt Viņam laiku! 

Dievs radīja pasauli sešās dienās, svētīja septīto dienu un atpūtās tajā no visa Sava darba. Viņš vēlas, lai arī tu septītajā dienā nenoslogo sevi ar darbiem, rūpēm un noliec malā savu steidzību. Тā vietā esi kopā ar Viņu, pagodini Viņu, slavē Viņu un sadzirdi Dzīvo Dieva Vārdu. 

Kad mēs Jēzū Kristū pārveidojamies Viņa gaišajā tēlā,  – iegremdējoties Viņa klātbūtnē, piesūcinoties ar Svēto Garu, nostiprinoties Viņa spēka varenībā, – mēs atstarojam Dieva Tēva nodomus un Viņa mīlestību.

 Nāc, nāc pie Viņa kā pie mīlošā Tēva, kā pie Drauga, kā pie Aizstāvja, kā pie Padomdevēja un Mierinātāja.  Pats Dievs mums ir sacījis:

“… Es tevi neatstāšu, nedz tevi pametīšu”. Ebrejiem 13:5 LG8

“Piesauc Mani, tad Es tev atbildēšu un tev darīšu zināmas lielas un brīnišķas lietas, ko tu nezini.” Jeremija 33:3 LG8

“Nāciet tuvu pie Dieva, tad Viņš nāks tuvu pie jums.” Jēkaba 4:8 LG8

Lūgsim:

Dievs, es pasakos par Tavu klātbūtni manā dzīvē! Es pasakos par apsolījumiem, ko Tu man esi devis un spēju apzināties to nozīmīgumu manā dzīvē. Es izvēlos veidot ciešu sadraudzību ar Tevi, lai viss ko es daru pagodina Tevi! – Jēzus Vārdā, Āmen!