Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesības Gaisma

Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.. Efeziešiem 1:5-‬7 

Jēzus raksta ar Savām asinīm, velns zīmē ar zīmuli. 

Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies,” saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs. Jesajas 54:10

Reizēm mēs dzīvē sastopamies ar izaicinājumiem, problēmām un notikumiem, kas šķiet neatrisināmi. Un nereti šīs situācijas mums zīmē velns. Mēs lūkojamies uz notiekošo un viss šķiet tik pārliecinoši slikti. Mēs metamies ar galvu iekšā meklēt atrisinājumu. Mūs pārņem izmisums, un krāsas tik sabiezē. Nenoticiet tam! Velns ir melis –…. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Jāņa 8:44

Redzamais ir laicīgs- neredzamais mūžīgs! 

Dievs Savu paša Dēlu nav saudzējis, lai tev, tieši tev dotu labāko, no visa, kas Viņam ir! To kas zīmēts ar zīmuli, to viegli var izdzēst. Bet patiesību, ko Jēzus Golgātā ir parakstījis ar Savām asinīm- to nekas, nekad nevarēs uzvarēt! Un ja tu ticēsi Dieva teiktajam vairāk nekā apstākļiem, ko velns zīmē ar zīmuli, tu redzēsi Dieva varenību! 

Jēzus viņai saka: “Vai Es tev nesacīju: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību?” Jāņa 11:40

Lūgsim:

Tēvs, es atzīstu, ka izaicinājumi, problēmas un neskaidrība manā dzīvē ir sasniegusi kritisko punktu. Piedod, ka tik ilgi esmu centies, pats savā gudrībā tikt galā ar visu. Es uz ceļiem esmu lūgšanā un pieņemu Tavu mīlestību. Patiesi, ar Tevi man ir cerība uzvarai, jo Tev ir labs risinājums jebkurai manai situācijai. Jēzus vārdā – Āmen.