Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesības gaisma

Es jūs lūdzu: ka man, pie jums nākot, nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi, un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga.
2. korintiešiem 10:2-‬6 RT65

Sagatavo un ietērpies savā garīgajā ietērpā:
Apvelkat visas Dieva bruņas, lai varat pretī stāvēt velna viltīgām uzmākšanām. Jo mums nav cīnīšanās pret miesu un asinīm, bet pret tām valdībām un varām, pret tiem pasaules valdītājiem šīs pasaules tumsībā, pret tiem ļauniem gariem gaisā. Tādēļ sagrābiet visus tos Dieva ieročus, ka jūs varat pretī stāvēt ļaunā dienā un visu uzvarējuši, pastāvēt. Tad nu stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas, Un kājas apāvuši ar gatavu prātu pakaļ dzīties tam miera evaņģēlijam, Pār visām lietām sagrābuši ticības priekšturamās bruņas, ar ko jūs tā blēdnieka ugunīgās bultas visas varēsiet izdzēst; Un ņemiet pestīšanas bruņucepuri un Tā Gara zobenu, tas ir Dieva vārdu; Ar ikvienu lūgšanu un pielūgšanu lūgdami allažiņ iekš Gara, un uz to nomodā būdami iekš visādas pastāvēšanas un aizlūgšanas par visiem svētiem, Efesiešiem 6:11-‬18 LG8
Vispirms-  patiesības josta, kas nozīmē skaidru Dieva Vārda saprašanu. Līdzīgi, kā kareivja josta, tā visus pārējos ieročus ir savākusi kopā. 
Otrkārt- taisnības bruņas. Jēzus ir mūsu Taisnība, un mēs, vispirms, ietērpjamies Viņā. Caur to mēs arī parādam paklausību Dieva Vārdam.
Treškārt- mūsu kājās ir apavi- gatavība kalpot miera evaņģēlijam apavi. Tā ir uzticama Dieva Vārda pasludināšana un kalpošna. 
Ceturtkārt- ticības vairogs. Vairogs pasargā visu ķermeni. Tas pasludina par mūsu pilnīgo drošību zem Kristus asinīm, kur nevar iekļūt nekāds ienaidnieka spēks.
Piektkārt- pestīšanas bruņu cepure-kas 1.vētulē Tesaloniķiešiem 5:8 ir nosaukta par glābšanas cerību. Glābšanas cerība ir vienīgā cepure, kas var pasargāt galvu šajās dienās, kad ir tik viegli apjukt un aizklīst no patiesības.
Sestais- nosaukts Gara zobens, kas ir Dieva Vārds. 
Pārējās bruņojuma daļas ir aizsargājošas, bet zobens – Dieva Vārds – ir aktīvs ierocis. 
Tad nu Dievs mūs aicina, katru rītu apbruņoties no jauna. Tas ir svarīgi un kritiski katram kristietim būt apbruņotam un stāvēt stingri savā ticībā. 

Lūgsim:
Mīļais Debesu Tēvs, paldies ka Tu man dod ietērpu-patiesības jostu, taisnības bruņas, kalpošanas apavus, ticības vairogu, pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, ar kuru man doties pasaulē un sludināt Tavu Vārdu, kā arī būt bruņotam ik reiz, kad tas man ir nepieciešams. Lūdzu māci un vadi mani, kā rīkoties un pielietot šo ietērpu. Jēzus Vārdā, Āmen!